/ iStock/Getty Images
Министерството на образованието и науката (МОН) разработи модел за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение, съобщи пресцентърът на МОН.

Инструментариумът включва детайлно описание на алгоритъма, по който се провеждат надеждни изследвания, представяне на регистрите и наличните административни данни, чрез които може да се проследява реализацията, както и модел на анкетно проучване, чрез което да се допълнят липсващите данни в административните регистри - например - удовлетвореността от придобитите умения и приложимостта им в трудова среда или при продължаване на образованието в по-висока степен.

МОН издаде заповед за обучението на учениците до пролетната ваканция

Този инструментариум може да се прилага на национално и на областно ниво, както и на ниво училище. Той може да бъде разширен със сравнително проследяване на реализацията на различни випуски, сравнение при реализацията на завършилите различни направления, сравнителен анализ на реализацията в различните териториални области и връзката между икономическото развитие на областите с предлаганите от образователната система професионални квалификации.

Моделът е направен след цялостен анализ на всички административни данни за всички завършили професионално образование и обучение възпитаници на училища с професионални паралелки в областите Бургас, Стара Загора и Враца през 2018 г. Той включва обхватни данни от административните регистри в образованието и пазара на труда в съчетание с анкетно проучване сред завършилите в три области.

Анализирани са данни за 2841 младежи относно бързината на навлизане на пазара на труда, тяхната заетост, доходи, трудова мобилност, продължаване на образование в системата на висшето образование. В допълнение през 2020 г. е проведено онлайн анкетно проучване, в което са се включили 484 младежи и са дали своята субективна оценка на приложимостта на придобитите знания и умения, и удовлетвореността от професионалната подготовка, придобита в училище.

Моделът е създаден в рамките на проекта "Пилотно проследяване на реализацията на завършилите ПОО", по програмата "Еразъм+", с подизпълнител за "Индъстри Уоч Груп" и с участието на регионалните управления на образованието в трите области.