Бременността е много важен момент не само за всяка жена, но и за продължаване на човечеството. Това е и причината хората да отделят специален раздел в закона, който да обяснява правата и да дава закрила на жените, когато са бременни и майки.

Най-подходящите държави за отглеждане на деца

Как ни защитава законът, когато сме бременни и как ни помага държавата? Има ли специфики в процеса на работа, докато сме в очакване на нов живот в семейството? В новия епизод на “Ох, на мама! Podcast” на тези и още много въпроси отговаря мениджър „Човешки ресурси“ Мария Маринова.

Наталия
ohnamama.bg

При неподходящи условия на труд

По предписание на здравните органи, работодателят е длъжен да приспособи условията на работното място или при невъзможност от промяна, да премести служителката на друга подходяща работна позиция. Ако новата заемана позиция е с по-ниско възнаграждение, то дамата има право на парично обезщетение за разликата в заплатата, съгласно отделен закон. При предписание от здравните органи за освобождаване от задължения на неподходяща за състоянието работа, жената трябва да получи обезщетение от работодателя в размер на получаваното брутно възнаграждение от предходния месец.

За командировките

Работодателят няма право да командирова бременна жена или майка на дете до 3-годишна възраст без писмено съгласие от нейна страна.

Бременните жени или майки на деца до 6-годишна възраст имат право на надомна работа или така наречения „хоум офис“ при същия или друг работодател. Ако работодателят няма възможност да осигури този вариант на работа, то жената може да премине на надомна работа при друг работодател, но трудовите отношения с първия работодател не се прекъсват - служителката се намира в неплатен отпуск.

Ако заеманата преди това длъжност е съкратена, работодателят осигурява на жената с нейно съгласие друга подходяща работа.

Уволнение по време на бременност?

По закона за трудови правоотношения има две ситуации, в които можем да загубим работата си по време на бременност:

1. Ако сме в изпитателен срок
Първата и най-вероятна ситуация е, ако сме сменили работното си място и все още сме в изпитателен срок. Законът позволя на работодателя да се възползва от 6-месечен срок на изпитване за нов служител или за служител с нова позиция в структурата на същата организация. Стандартно дамите планират такава промяна, когато не очакват бременност през следващата половин година.

2. Състояние на несъстоятелност на компанията
Втората ситуация за уволнение, която може да засегне бременните жени, е при състояние на несъстоятелност на компанията и тя премине към ликвидация или при решение на компанията да закрие дейността си. Този процес изисква съгласуване с директора на Дирекция „Инспекция по труда“.

Трудовите правоотношения между работодателя и бременните жени могат да се прекратят по взаимно съгласие при договорено обезщетение от страна на работодателя към бременните жени.

Важно е бременните дами, сблъсквайки се с такъв казус, да знаят правата си и да търсят желаното обезщетение, дори без намесата на юристи.
ohnamama.bg