/ БГНЕС
„В Плана за възстановяване и устойчивост сме предвидили една амбициозна цел – въвеждане на пълноценно електронно правосъдие до 2026 година. Необходимостта от електронно правосъдие стана особено осезаема заради пандемията. Извън нея обаче електронното правосъдие има своето огромно значение в няколко аспекта - от една страна подобряване на достъпа до правосъдие чрез бързина и ефективност на процеса, от друга - осигуряването на прозрачност, което неминуемо би повлияло на доверието на гражданите и бизнеса в правораздавателната система”, съобщиха от МП.

Това заяви министърът на правосъдието Иван Демерджиев по време на кръгла маса на тема „Предизвикателството "Е-правосъдие" пред органите на съдебната власт”, организирана от Националният институт на правосъдието. Тя се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и министъра на правосъдието и пазител на държавния печат Иван Демерджиев. В нея участие взе и заместник-министърът на правосъдието Юлия Ковачева. Приветствени думи към участниците отправиха директорът на Националния институт на правосъдието Меглена Тачева и представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев.

Министър Демерджиев посочи, че в процеса на въвеждане на реално и качествено електронно правосъдие е много важна и ролята на адвокатурата, която трябва да изгради съответните регистри, информационни системи, а самите адвокати да проявяват активност и компетентност, защото те ще опосредстват връзката между гражданите и бизнеса от една страна и съдебната система от друга.

Той обърна внимание, че електронното правосъдие играе особено важна роля в политиките, разработени от Европейския съюз.

“В края на миналата година, Европейската комисия предложи набор от мерки, насочени към насърчаване на цифровизацията на правосъдието. Тези мерки включват превръщане на цифровия канал в опция по подразбиране в съдебното сътрудничество в ЕС, създаване и взаимно свързване на регистри и използване на наличните ИТ инструменти за сигурно трансгранично сътрудничество по граждански, търговски и наказателни дела.

Държавите членки обсъждат на заключителен етап предложението за Регламент относно компютъризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства, както и системата e-CODEX.“

В дискусията се включи и зам.-министър Юлия Ковачева. „Ролята на Министерството на правосъдието е да бъде своеобразна трансмисия при отчитане на необходимостта от обучение на съдебните служители, които да позволи въвеждането на електронното правосъдие. Висшият съдебен съвет е предприел необходимите действия, като е отчел необходимостта от квалифицирани кадри – системни администратори, които да позволят упражняването на магистратски професии и подпомагане при въвеждане на електронното правосъдие. И след очертаване на необходимостта от съответните знания да бъде преценено какви кадри са необходими и с какво ниво на образование. Така Министерството на правосъдие ще може да направи съответните предложения пред министъра на образованието и науката и те ще бъдат включени в обучителните програми”, каза зам.-министър Ковачева.
БГНЕС