Всяка пета фирма подава декларацията си по интернет или по пощата
Всяка пета фирма подава декларацията си по интернет или по пощата / netinfo

8252 декларации за облагане с корпоративен данък са подадени до 14 март по интернет, а общият брой на приетите в Националната агенция за приходите (НАП) формуляри за този период е 45 000. Близо 22 на сто от фирмите са предпочели да не посетят офисите на НАП и са подали своите декларации по пощата или чрез интернет, а подадените декларации за облагане с корпоративни данъци са с 14000 повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от НАП.

Декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2007 г. се подава до 31 март 2008 г. В този срок трябва да бъде заплатен и дължимият корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които подадат своите документи по електронен път, е предвидена отстъпка в размер на 1 на сто от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.

Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация. Тя може да се подаде също по пощата с обратна разписка, на място в определени пощенски станции, където служителите на „Български пощи” ще издадат входящ номер.

Подаването на декларациите по интернет изисква електронен подпис. Ако клиентите на НАП нямат такъв, то те могат да упълномощят някого, който притежава, да подаде декларацията от тяхно име.

Най-лесният и достъпен начин за плащането на всички данъци и осигурителни вноски е по интернет. Плащането на данъци по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системата ePay и в интернет страницата на приходната администрация - www.nap.bg.

Списъкът на кодовете за видове плащане, номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, както и повече информация за плащането на данъци и осигуровки по интернет може да се намери в рубриката "Плащане" на сайта на НАП.