/ ThinkStock/Getty Images
В становище за проекта на нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж Българската стопанска камара (БСК) настоява да бъде възобновен дебатът за създаване на електронна трудова книжка, която постепенно да замести хартиената, като посоката е създаване на електронно трудово-осигурително досие.

Според работодателската организация с проекта на Наредба се правят само козметични и структурни промени в действащата Наредба, без да се решават важни, належащи практически проблеми. Остава неясен мотивът за необходимостта от разработването на нов образец на трудова книжка, както и за неговата ефективност и целесъобразност на този етап. С предложените текстове не се намалява административната тежест за работодателя, а дори напротив - увеличава се, смятат от БСК. За работодателската организация категорично е неприемлива идеята сега съществуващите хартиени трудови книжки да бъдат заменени с нови, които на практика се различават в много малка степен.

Ще има ли нови трудови книжки?


Съществуващият към момента дневник за издаване на трудови книжки се заменя с регистър, който отново е хартиен, без да са посочени реквизитите му, което ще доведе до разнопосочна практика. В този регистър следва да се правят записи винаги, когато работодателят прави ново вписване в трудовата книжка на работника, което според БСК увеличава административната тежест, тъй като в трудовата книжка се вписва всяко изменение на основната работна заплата и често в рамките на едно трудово правоотношение се извършват множество вписвания, които, ако се приеме новата разпоредба, следва да бъдат удостоверявани и с подписа на работника.

Сред ползите от въвеждане на електронна трудова книжка, която да бъде част от бъдещо трудово-осигурително досие на гражданите, според Камарата са: минимизиране на негативните последици за работещите, които съществуват сега при загуба и унищожаване на трудовата книжка, липса на печати и подписи, и прочие; повишаване нивото на контрол при спазване на трудовото законодателство и увеличаване броя на предоставяните електронни услуги и намаляване на дела на трудово-осигурителни измами. Чрез електронизиране на трудовата книжка ще се осигури достъп до вписаната в нея информацията в реално време на различни институции и заинтересовани страни (работник/служител, работодател, контролни органи и др.); намаляване на административната тежест за работодателите.

26 сигнала за трудово-правните проблеми са подадени през първото полугодие

Според БСК изграждането на обща информационна система, позволяваща събиране, обработване и ползване на поддържани в електронен вид данни от трудовата книжка, следва се администрира централизирано и да обединява информация от цялата страна, както и да бъде включен в плановете за изграждане на електронното правителство на България.
В края на септември в доклад на социалния министър Бисер Петков към проекта на постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата се изтъква, че съществуващият към момента образец на трудовата книжка не е актуализиран от 1996 г. Измененията в трудовото законодателство, настъпили през годините след утвърждаването на образеца, от една страна изискват вписването на допълнителна информация в трудовата книжка, за която няма предвидени полета, а от друга - изискват прецизиране на реквизити на сега съществуващи полета, пише още в доклада. В документа се посочва още, че допълнително затруднение създава и форматът на трудовата книжка, който поради малките си размери не позволява четливо отразяване на данните във връзка с трудовото правоотношение на работника или служителя.
БТА