Сезонни работници прибират реколтата с трудови договори за 1 ден
Сезонни работници прибират реколтата с трудови договори за 1 ден / ThinkStock/Getty Images

Наредбата за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство, които бяха регламентирани с последните промени в Кодекса на труда влизат в сила от 21 юли, информират от ГИТ.

В регионалните дирекции "Инспекция по труда" е създадена организация за заверяване на новия вид трудови договори. Заверяването им ще се извършва в дирекциите по местонахождение на обработваемата площ, на която ще се трудят наетите.

Работодателите - регистрирани земеделски стопани, могат да сключват еднодневни договори за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност "Растениевъдство" и само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С един човек могат да се сключват еднодневни договори за не повече от 90 дни.

При заверяването на договорите работодателите трябва да удостоверят самоличността си с лична карта, да предоставят регистрационна карта на земеделски производител/стопанин, заверена за 2015 г. от областната дирекция "Земеделие" към Министерството на земеделието и храните", и анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/производител /приложение към регистрационната карта/. Право да заверят такива договори имат само работодатели, за които от анкетната карта е видно, че обработват плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, изискващи ръчна обработка и прибиране на реколтата. Трябва да предоставят и платежни документи за авансово внесени осигурителни вноски за фонд "Пенсии", "Трудова злополука и професионална болест", за здравно осигуряване и за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд. Трябва да е видно, че са внесени авансови осигурителни вноски за съответния брой хора, които ще бъдат наети на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда. Договорите могат да се регистрират и от упълномощено лице, което трябва да представи пълномощно - оригинал, както и да удостовери самоличността си с лична карта.

От НАП има предоставени данни за размера и сумите на осигурителните вноски по фондовете на ДОО по основните икономически дейности и квалификационни групи професии. Това са минималните суми на осигурителните вноски, които трябва да бъдат внесени авансово. Предоставена е и информация за сметките, по които трябва да се внесат сумите.

Информацията за процедурата по заверяването на еднодневните трудови договори, както и за начина на авансовото плащане на осигурителните вноски, работодателите могат да получат от специално разработените указания, публикувани в сайта на ИА "Главна инспекция по труда" (вижте ТУК), както и от информационните табла на място в регионалните дирекции.

ГИТ създава специален регистър на еднодневните трудови договори. Ще се следи кои работодатели - земеделски стопани, не са заверили еднодневни трудови договори, а в същото време големината на обработваемите им площи предполага наемането на много работна ръка. Ще се проверяват и работодатели, които са взели договори, но обработката на площите им предполага наемането на повече работници.

Хората, наети на еднодневни трудови договори, няма да губят право на социални помощи и обезщетение за безработица.

Новите договори не могат да бъдат с продължителност, различна от 8 часа, както и не може да се променя формата и съдържанието им. Образците на еднодневните трудови договори могат да бъдат получени и попълнени на място в дирекцията "Инспекция по труда" по местонахождението на обработваемата площ в момента на заверяването им.

Земеделските производители могат да ги изтеглят и от сайта на ГИТ, секция "Административно обслужване", рубрика "Формуляри" (вижте ТУК), за да попълнят предварително данните за работодателя.

Не е допустимо в договора предварително да се попълват данни за наетите. Те се въвеждат сутрин, преди започване на работа. Всеки ден, в който работниците се наемат на договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят.

Възнаграждението се изплаща на наетите ежедневно, в края на работния ден, срещу разписка, неразделна част от образеца на трудовия договор. Образците на трудови договори са валидни до края на годината, за която са заверени.