Ограничават ползването на вода за други нужди освен питейно-битови
Ограничават ползването на вода за други нужди освен питейно-битови / netinfo

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров разпореди да се ограничи водоползването от реки и подземни водоизточници по издадени разрешителни за водоползване в цялата страна с цел преимуществено да се осигури вода за битови нужди. Това се налага поради възникналите проблеми с осигуряване на вода в много райони. В много части на страната засушаването доведе до маловодие на реки и понижаване на дебита и нивата на подземните води, съобщават от МОСВ.

Министърът възлага на Басейновите дирекции на МОСВ и на дирекция “Води” да направят анализ и да предприемат действия за ограничаване на водоползването по разрешителните там, където се налага.

Басейновите дирекции на МОСВ ще определят по-малки количества вода, които ще имат право да ползват собствениците на съответните разрешителни. До два дни те трябва да обявят по кои разрешителни и с колко се намаляват лимитите за ползване на вода от съответния водоизточник.

Също така Джевдет Чакъров разпорежда да се ограничи издаването на нови разрешителни за водоползване до 30 септември, с изключение на такива за питейно-битови нужди.