/ ThinkStock/Getty Images
Предвид натрупването на почивни и празнични дни в края на периода за подаване на годишната декларация по чл.15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и за облекчаване на работодателите Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ) ще счита за подадени в срок всички декларации, които постъпят в Агенцията до 3 май. Това съобщават от пресцентъра на ГИТ.
 
Задължение да подават декларации имат новосъздадени през 2018 г. предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година имат промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. ГИТ напомня, че за неподаване на декларация се носи административнонаказателна отговорност.
 
С цел облекчаване на административната тежест за бизнеса, по инициатива на Инспекцията по труда, от 2018 г. отпадна задължението за подаване на уведомления при липса на промяна в обстоятелствата, които вече са декларирани в Агенцията.