/ БГНЕС
През четвъртото тримесечие на 2017 г. банковата система отчете нарастване на активите с 2.7 млрд. лв. (2.8%) до 97.8 млрд. лв., съобщава Българската народна банка (БНБ) в отчет за последното тримесечие на миналата година.
 
Запази се пазарният дял на местните банки в общите активи на банковата система (23.5%), този на групата на дъщерните банки от ЕС намаля (до 72.9%), а делът на клоновете на банки от ЕС нарасна (до 2.3%). Петте най-големи банки в края на декември 2017 г. имаха 55.9% пазарен дял (при 56.3% в края на септември 2017 г.).
 
Брутният размер на кредитния портфейл на системата (без кредитите и авансите за централни банки и кредитни институции) остана почти непроменен спрямо края на септември и в края на декември 2017 г. беше 56.1 млрд. лв.
 
Редуциращ ефект върху размера му оказваха действията по намаление на кредитния риск, включващи и съществени отписвания на необслужвани кредити за сметка на провизии. Увеличение бе наблюдавано при кредитите за други финансови предприятия (с 266 млн. лв.) и за домакинства (с 57 млн. лв.). Намаление бе регистрирано при кредитите за нефинансови предприятия (с 304 млн. лв.) и за сектор държавно управление (със 17 млн. лв.).
 
Във валутната структура на кредитния портфейл продължи нарастването на дела на заемите в левове, който в края на декември достигна 60.9% (при 59.3% в края на септември). Делът на кредитите, деноминирани в евро, намалява до 37.5% (при 39% три месеца по-рано).
 
В общата сума на депозитите през четвъртото тримесечие беше отчетено увеличение с 2.3 млрд. лв. (2.8%) до 83.7 млрд. лв. в края на декември 2017 г. Увеличение бе реализирано при депозитите на домакинства (с 1.4 млрд. лв.), на нефинансови предприятия (с 1.1 млрд. лв.), на кредитни институции (с 519 млн. лв.) и на сектор държавно управление (със 123 млн. лв.). Намаление се наблюдаваше при депозитите на други финансови предприятия (с 905 млн. лв.).
 
Във валутната структура делът на депозитите в левове нарасна до 57.3% (от 56.8%в края на септември). Депозитите, деноминирани в евро, заемат 34.4% в края на периода (при 34.5% в края на предходното тримесечие).
 
Основният риск за финансовата стабилност е свързан с възможни негативни проявления, породени от оптимистични очаквания по отношение на икономическата активност, финансовото състояние на кредитополучателите и ценовата динамика на недвижимите имоти. Ето защо от ключово значение е съживяването на кредитната дейност да бъде съпроводено с въздържане от проциклично поведение от страна на банките.

Подобно поведение предполага и акумулиране и поддържане на капиталови и ликвидни буфери в периоди с благоприятни икономически тенденции и избягване на поведение, водещо до амортизирането на тези буфери в настоящия момент, посочват от БНБ.