2,1% от БВП са разходите за околната среда на национално ниво през 2006
2,1% от БВП са разходите за околната среда на национално ниво през 2006 / netinfo

2,1% от БВП са разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво през 2006 г. Това е посочено в Доклада за състоянието на околната среда за миналата година, одобрен от правителството. Сред разходите за екология най-голям е делът на усвоените средства за опазване чистотата на въздуха – 40,94%, следван от водите – 22,30% и за управление на отпадъците – 21,67 на сто.

България изпълнява изискванията за стабилизиране и намаляване на концентрациите на парникови газове, констатира докладът.

По отношение на озоновия слой е посочено, че България не произвежда, а само употребява озоноразрушаващи вещества.

През 2006 г. намаляват емисиите на серен диоксид и амоняк в сравнение с 2005 г. Нарастват емисиите на азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, въглероден оксид, олово, диоксини и полиароматни въглеводороди.

През 2006 г. за 65% от речните пунктове, в които е проведен хидробиологичен мониторинг, състоянието на водите е в интервала между средно замърсени води и води в добро и много добро състояние. Замърсените и силно замърсените води са 35 на сто. Най-добро е състоянието в Дунавския басейн, докато най-много поразени участъци има в Източнобеломорския басейн, където са съсредоточени много промишлени производства.