Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол е с 411 лв. по-ниска от тази за страната. Това съобщиха от териториалното статистическо бюро "Югоизток", представяйки данни относно наетите лица и средната брутна работна заплата в областта през второто тримесечие на 2022 година.

Средната брутна месечна работна заплата в областта за април 2022 г. е 1320 лв., за май - 1318 лв., и за юни - 1319 лева. През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата е 1319 лв., като спрямо предходното тримесечие се увеличава с 8,5 на сто, а спрямо същия период на предходната година - с 10 процента.

В обществения сектор получават средно 1559 лв., а в частния - 1239 лева. Спрямо края на март 2022 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 10,6 процента, а в частния - със 7,6 на сто. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 4,4 процента, а в частния - с 12,5 на сто.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2022 г. са получили наетите в секторите "Финансови и застрахователни дейности", "Добивна промишленост", "Държавно управление" и "Образование".  Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности "Транспорт, складиране и пощи", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Административни и спомагателни дейности".

Общо наетите към края на юни 2022 г. в областта са 28 хиляди, като най-голям относителен дял от тях са в дейностите "Преработваща промишленост" - 30,3 процента, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 17,1 на сто, "Образование" - 9,1 процента.