Община Враца
Община Враца / Дарик Враца
Община Враца разпространи становище по повод  настоящи и предстоящи процедури по принудително изземване на общински жилища, държани без правно основание от недобросъвестни наематели. В становището се казва:

„Редът и условията за провеждане на горепосочените процедури са уредени в Наредбата за условията и реда за управление, и  разпореждане с общински жилища, като същите се предприемат след вземане на решение от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Враца. В състава й влизат общински съветници и общински служители. Комисията ежемесечно разглежда жалби и сигнали срещу наематели, увреждащи общинското имущество, нарушаващи обществения ред и добрите нрави, като взема решения по тях.

Община Враца води стриктна политика към нередовните и некоректни наематели на общински жилища и я прилага без изключения. Въпреки затрудненията и възникващите  конфликти при изпълнението й, Общината застава категорично зад позицията си, за да защити интересите на всички свои граждани".