/ Община Видин
Секретарят на Община Видин Иванела Андреева представи проекта „Заедно за по-добър живот“, който се финансира от две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“.

Стартира Международната лятна академия на ОИЦ-Видин

Партньори по проекта са Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“ с председател на Управителния съвет Елена Кирицова; инж. Валери Василев - управител на „Хена“ ООД, както и директорите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Бисерка Каменова и на ДГ „Русалка“ - Красимира Виденова.

Като асоциирани партньори участват Министерство на образованието и науката, Агенцията по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Регионална здравна инспекция Видин.

Основната цел на проекта е подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до училищно образование и обучение, социални и здравни услуги и осигуряване на заетост на лицата от маргинализираните групи.

Информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“

Предвидени са за изпълнение осем дейности, като във всяка една дейност са определени целевите групи, начина за тяхното реализиране и очакваните резултати. Броят на лицата, включени в проекта е над 1500.

Дейностите ще се осъществяват от експерти, наставници, учители и др. Администрирането на проекта се състои от ръководител, двама координатори, административен помощник, експерт-финансист и счетоводител.

Проектът ще се изпълнява за период от 24 месеца, с общ бюджет от 842 520 лв., като бюджетът по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е 498 540 лв., а бюджетът по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - 343 980 лв. Няма съфинансиране от страна на Община Видин.

Информационни срещи за проекти в областта на управлението на отпадъците

Секретарят на Общината поясни: „Това е един мащабен проект, изпълнението на който ще доведе до създаване на траен модел на сътрудничество на местно ниво на институции, партньори и асоциирани партньори в нашия регион“. И припомни, че той е включен в общинския план за интеграция на ромите, приет с Решение на Общински съвет - Видин.
 
Албена Начева, началник отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“ в Община Видин, представи втория проект „Областен информационен център – Видин“ (ОИЦ), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Той е с продължителност 36 месеца, като неговото начало е било на 01 януари  и приключва на 31 декември 2021 година. Стойността е 369 999.00 лв., като финансирането е 100 процента безвъзмездна  помощ.

Светослав Каменов и Теодора Стефанова са победителите за област Видин в онлайн-конкурса „Имам бизнес идея!“

Целта е да се повиши информираността на жителите на Област Видин и достъпа до информация за възможностите за финансиране, които се предоставят от Европейския съюз през програмния период 2014-2020, чрез осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център-Видин.

От стартирането на проекта до момента  са проведени обучение и повишаване квалификацията на експертите на ОИЦ-Видин. От началото на проекта над 600 души от цялата област Видин са потърсили съдействие от екипа на ОИЦ за възможностите за европейско финансиране - над 300 посетители в офиса на центъра и над 300 участници в 16 събития. Проведена е първата национална кампания под мотото “Имам бизнес идея“.