/ ОИЦ-Видин
Информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) проведе днес екипът на ОИЦ-Видин.

Информационни срещи за проекти в областта на управлението на отпадъците

В срещата се включиха представители на общините Видин, Чупрене, Ружинци, Макреш и Ново село, както и представители на бизнеса и неправителствения сектор. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова приветства участниците в събитието и посочи че политиката за околната среда е сред водещите в Европейския съюз и реализацията на всеки един екологичен проект допринася за реализация на тази политика.

Тя представи в детейли целите на Съюза в областта на отпадъците до 2025 г. Цели и задачите на европейското законодателство в областта на отпадъците са: Подобряване на управлението на отпадъците; Стимулиране на иновациите в рециклирането; Ограничаване използването на депониране и създаване на стимули за промяна на поведението на потребителите.

Светослав Каменов и Теодора Стефанова са победителите за област Видин в онлайн-конкурса „Имам бизнес идея!“

Реализацията на тази политика в България ще постигне положително въздействие върху околната среда, здравето на населението и икономическото развитие, заяви Мариела Савкова.

Експертът „Комуникация, информация и логистика“ Цветомир Ценков презентира процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ и акцентира че допустими бенефициенти по нея са широк кръг институции и организации: общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел. Дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150 лв.

Седем младежки бизнес идеи очакват подкрепата на видинчани

Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е до 391 166 лв. (левовата равностойност на 200 000 евро).

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 26 август 2019 г., посочи още Ценков и призова към активност потенциалните бенефициенти, като припомни, че с подкрепата на ОПОС в област Видин са реализирани инвестиционни интервенции за десетки милиони лева, а чрез успешните проекти по настоящата процедура, освен инвестиции, ще се допринесе и за прехода към кръгова икономика в България и подпомагане постигането на рециклиране на 50 % от битовите отпадъци до 2020 г.

Компенсаторните мерки – възможност за развитието на аграрния сектор в област Видин

Експертът „Информационно обслужване и услуги“ Яна Гъркова представи успешни модели в областта на управлението на отпадъците от България и извън пределите на страната: Пилотна инициатива за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от домакинствата, в която са включени 300 домакинства от столичния район „Надежда“; Програма за домашно компостиране на Община София; „Храна за Земята“ - инициатива за компостиране на местните жители на квартал „Княжево“ в София;

Изключване на пластмасови прибори, чашки и чинийки в детски градини във Варна и замяната им с такива за многократна употреба; Zero waste ресторанти - световна практика за заведения с нулев отпадък.