/ Дарик Враца
Община Враца организира днес обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, заради изпълнявани от нея пет проекта. Те са част от Инвестиционната програма на Общината и са:

Калин Каменов се срещна с посланиците на Враца

1.      Проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.019-0001-C01 на 04.10.2017 г.;
2.      Проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1“ ДБФП № от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0002-C01, сключен на 02.05.2017 г.;
3.      „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2“ ДБФП № от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0003-C01, сключен на 02.05.2017 г.;
4.      „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“  ДБФП № от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0004-C01, сключен на 02.05.2017  г.
5.      Проект „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на гр. Враца, ДБФП № от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0005-C01, сключен на 02.05.2017 г.;
 
За обезпечаване на допълнителни строително-монтажни работи на обектите на интервенция са необходими средства в размер до 1 403 084 лева. Те ще се осигурят от Фонда за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.

Нови инвеститори и обновяване на тролейбусния парк във Враца през 2019 г.

След проведените преговори с Фонда, част от финансовите параметри на дълга  са: срок за погасяване – до 58 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване; максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %; 

Общественото обсъждане ще се проведе днес в конферентната зала на Община Враца, от 17:00 часа. При неявяване на минимум 70 човека ще бъде отложено за 02 януари 2019 г., пак от 17:00 часа.