РИОСВ мери шума от промишлени източници
РИОСВ мери шума от промишлени източници / netinfo
Няма установени нива на наднормен шум, излъчван в околната среда от промишлените източници на територията, контролирана от РИОСВ – Варна, съобщават от инспекцията.

Съгласно предварително утвърден график от министъра на околната среда и водите, експерти от екоинспекцията съвместно с регионална лаборатория гр. Варна, извършиха измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда от три промишлени източника на контролираната територия.

Измерванията се провеждат съгласно разпоредбите на Закона за защита на шума в околната среда. В контролираните промишлени източници се следи за нивата на шума на границата на обекта и в мястото на въздействие чрез определяне на общата звукова мощност или директно измерване по утвърдената методика.

От началото на годината до сега са проведени 24 контролни проверки на промишлени предприятия в региона и са дадени 18 предписания, касаещи провеждане на собствен мониторинг. Въз основа на дадените предписания в РИОСВ – Варна са представени и утвърдени 14 доклада от собствени периодични измервания.

За неспазване на нормативните изисквания и за неизпълнение на дадено предписание, предвидените санкции за физически лица са от 100 до 300 лв., а за юридически лица са от 200 – 2000 лв. Проверките по годишния график продължават.