Престъпления от непълнолетни и малолетни
Престъпления от непълнолетни и малолетни / Dariknews.bg, архив
168 са решените през изминалата година в Стара Загора възпитателни дела, като  74 са за деяния, извършени от малолетни и 94 от непълнолетни  лица. За сравнение през 2019 г. те са били съответно  43 от малолетни и 80 от непълнолетни.
 
Данните са на анализа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора. Оттам отчитат спад на възрастта на извършителите, като тази тенденция е силно изразена и през 2020 г., запазва се тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни лица.
 
Няма динамика по отношение пол на извършителите. Превес имат отново момчетата, при които броят на делата е нарснал двойно. Това се дължи на множество деяния, извършени за кратък период от време, от едни и същи лица – преобладаващо малолетни, чиито родители са с неосъзната родителска отговорност и нисък потенциал за възпитание и контрол. 
 
На 70 %  лица първото възпитателно дело е подействало възпиращо и не са извършвали противообществени прояви и престъпления. За останалите 30% лица са образувани от 2 до 7 възпитателни дела.
 
От извършилите втора и трета противообществена проява, след поставянето под възпитателен надзор 15 отново са нарушили правилата. Причините са различни – липса на ресурс у детето и семейството, влияние на криминогенни фактори, липса на ценностни модели и чувство за безнаказаност.
 
За някои от тях е наложена най-строгата възпитателна мярка – настаняване във Възпитателно училище-интернат. През 2020 г.там са настанени 10 лица - 1 непълнолетно момиче, 4 малолетни и 5 непълнолетни момчета.
 
Запазва се най-голям относителният дял на делата за кражби, в т. ч. на стоки и пари от хранителни магазини и търговски обекти, на голяма сума пари от каса на аптека, извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромския квартал.
 
В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените възпитатели са осъществили в присъствие, чрез месинджър, вайбър, телефон и други форми общо 1040 срещи с деца и 674 с техните родители, 398 работни срещи за обсъждане на казуси. За ранна превенция в училищата са реализирани присъствено 23 беседи в часове на класа; извършени са 6 проверки за 3 сигнала; изготвени са 54 карти за оценка на риска от повторно деяние на малолетни и непълнолетни.
 
И през тази година в Програмата на Комисията се запазват добрите практики и се надгражда дейността чрез: широка ранна и интензивна превенция, ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, взаимодействие и съвместни инициативи с училищните институции. Ще се разширява партньорската мрежа на местно ниво.
 
Продължава инициативата на екипа да предлага на училищата програма, включваща 90 теми, подготвени от обществените възпитатели, предназначена за 3 целеви групи - ученици, родители и учители.
 
Ще продължи и традиционната лятната програма, както и превантивната работа с родители.