Поставят 750 цветни контейнера до края на април
Поставят 750 цветни контейнера до края на април / Община Стара Загора

750 контейнера (250 комплекта - син, жълт и зелен) за разделно събиране ще бъдат поставени на територията на Стара Загора до края на април. С това ще завърши първият етап от Програмата за разделно събиране на отпадъци на Община Стара Загора. В централната градска част вече са разположени 27 комплекта. Кметът Живко Тодоров и ресорният зам.-кмет Йордан Николов инспектираха поставянето им.

Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки включва три етапа на реализация, в които ще бъдат разположени общо 1050 (350 комплекта) цветни контейнера тип „Бобър" с обем 1,1 м3 всеки. Тя предвижда да се обхванат в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цветни контейнери жителите на Община Стара Загора - 179 505 души и търговските, производствени и административни обекти на територията на общината.

След разполагане на основната част от контейнерите обществеността ще бъде информирана своевременно за местонахождението на точките за разделно събиране. В Програмата са заложени и ще бъдат реализирани различни мерки за информиране и привличане на населението за активно участие в разделното събиране.

В края на месец февруари Община Стара Загора сключи договор с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоресурс България" АД за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали. Условията и реда за сключване на договора и Програмата за поетапното въвеждане и функциониране на системата бяха определени с решение № 563/31.01.2013 год. на Общински съвет Стара Загора.

Системата за разделно събиране включва три вида цветни контейнери: син, жълт и зелен, разположени в една точка (площадка). Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не са опаковки. Отпадъците от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за сортиране. Следва сортиране на годни и негодни за рециклиране. Годните за рециклиране отпадъци от опаковки се сортират по вид и материал и се предават на рециклиращи фирми.

Негодните за оползотворяване отпадъци или рециклирането, на които е свързано със значителни затруднения се транспортират и депонират на депо за неопасни отпадъци за сметка на организацията.

Очакванията на администрацията на кмета Живко Тодоров са да бъде намалено общото количеството на смесени битови отпадъци, предназначени за депониране. Община Стара Загора дължи близо 900 хил. лева отчисления към МОСВ за тази година. Средствата са дължими, докато не се построи Регионално депо за битови отпадъци през 2015 година.