/ iStock/Getty Images
София затяга контрола върху търговците, наели преместваеми обекти на територията на града. В Наредбата са заложени и санкции за нарушителите - от 2000 до 50 000 лева. 

В Наредбата за преместваеми обекти се предвижда повече контрол, гаранции за безопасността и ясна отговорност за всеки при поставянето и експлоатацията на преместваеми обекти. „След като поех ръководството на Столичния общински съвет /СОС/ през есента на миналата година, поставих работата по темата като водещ приоритет и вече сме готови с предложенията на работната група и екипа ми. Очакваме подкрепа от всички политически формации в СОС, както и от кметовете на райони, които имат много голяма роля в процеса на поставяне. Разбира се, отворени сме за конструктивни предложения. Целта на промените е да гарантираме сигурността при функционирането на обектите, получаване на добра услуга от наемателите и безкомпромисност към нарушителите.“, коментира председателят на местния парламент Георги Георгиев, по време на представянето на промените в нормативната уредба.

Той посочи още, че основните акценти в промените са: затягане на контрола при ползването и  снабдяването с ток, вода или газ на преместваемите обекти; въвеждане на задължителни месечни проверки на всички обекти, както и солени глоби за нарушителите на всяко едно от изискванията.

1.     Гарантиране на безопасността:

► Задължение за предварително представяне на проектна документация за временните връзки за ток, вода и др. с оглед временния характер на обекта;
► доставката на електрическа или топлинна енергия, вода или газ към обекта се извършва от експлоатационно дружество задължително след представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация и задължително се преустановява доставката след прекратяване на разрешението за поставяне
► при умишлено забавяне на поставянето – за повече от 6 месеца, разрешението за поставяне се прекратява;
► забрана за използване на преместваемите обекти и рекламните елементи не по предназначение;
► с оглед на отговорността при настъпване на вреди, в разрешението за поставяне се вписват задължително: условията за присъединяване и одобрените проекти за временните външни връзки (за ток, вода и др.) и контролът върху тях;
                         
 Осигуряване на безпрепятствено пешеходно движение около съоръженията, като се прецизират изискванията каква свободна ширина за преминаване по тротоара следва да бъде оставена;
 
Забрана за преотдаване на преместваеми обекти, за които има издадено разрешение за поставяне и са разположени върху общински терени;
   
Уредба на мобилни съоръжения и елементи за разполагане върху общински имоти – открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и др:

► Мобилните съоръжения, за разлика от преместваемите обекти и рекламните елементи, могат да извършват дейност от 08:00 ч. до 21:00 ч., след което задължително се премахват от титуляря на разрешението от общинския имот.
► Изискваме документи, гарантиращи техническото състояние и тяхната безопасност (техническа и производствена документация, доказателства или сертификат, издадени от компетентен орган или оторизирано за това лице, за безопасността на оборудването за автономно захранване, декларация за периодичния му контрол).
► Въведохме забрана за захранването им с временни външни връзки (за ток, вода и др.) предвид „временния характер“ на самите обекти и че се отстраняват от техните собственици след изтичането на работното време.
► Захранването им може да бъде с газ, слънчева енергия или батерия.
► Предвидихме възможност за захранване по изключение с електрическа енергия – само чрез специално изградена от общинската администрация инфраструктура.
 
Въвеждане на правило, според което прилежащата площ на преместваемия обект не може да надхвърля разстояние от 2 м от всяка от ограждащите стени на обекта, освен ако към обекта не се предвижда разполагане на маси за консумация;

С цел избягване на т. нар. „светлинно замърсяване“ – при поставяне на рекламен елемент да се изисква изрично писмено нотариално заверено съгласие от собственика на съседния имот, когато елементът или стойките за осветлението му се надвесват с повече от 0,30 м над съседния имот (вместо досегашните 1,5 м)

-        Целта е да не се навлиза в чужда собственост без съгласие на собственика на съседния имот и да се предотвратят вреди, които биха могли да настъпят от вероятно падащи лампи, стойки, ледени висулки и др.
-        задължение за собствениците да поддържат чистотата на прилежащата на преместваемия обект територия;
 
✔  Разрешаваме във втора градска зона разполагането на щендери и стелажи само за излагане на цветя и/или плодове и зеленчуци по приет стандарт или одобрен проект:

-        Зона II обхваща първостепенна улична мрежа, улици и площади в историческия център;
-        NB! Разрешено е само за плодове, зеленчуци и/или цветя с оглед запазването на облика на историческия център на гр. София
 
2.     Контрол върху преместваемите обекти и премахване:
 
► Въведохме изискване за задължителна проверка на всички преместваеми обекти поне веднъж месечно.
► В случай на установено нарушение се съставя констативен акт от служителите по контрол на строителството на районната администрация.
► Както досега, в 7-дневен срок кметът на СО издава заповед за премахване.
► Новият важен момент в уредбата е, че РП-тата незабавно прекратяват доставките на ток, газ, вода и др. до определения за премахване обект.
 
3.     Контрол върху мобилните съоръжения и премахване:

► При констатиране на нарушение, свързано с мобилно съоръжение, то се премахва незабавно за сметка на нарушителя.
► Принудителното премахване се извършва от изпълнителя, избран по реда на ЗОП, със съдействието на полицията.
► За разходите по премахването и съхранението се издава заповед за незабавно изпълнение.
 
3.     Санкции за:

- ползване на преместваем обект не по предназначението му, без да е въведен в експлоатация или в нарушение на             условията за въвеждане в експлоатация: глоба в размер от       2 000 до 5 000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.;
- доставяне на електрическа енергия, вода или газ на преместваем обект, който не е въведен в експлоатация – санкционира се експлоатационното дружество с имуществена санкция в размер на 50 000 лв.;
- извършване на дейност от мобилно съоръжение или елемент (открит щанд, грил, щендер или др.) без разрешение или в нарушение на издаденото разрешение: глоба в размер от 500 до 2 000 лв. за ФЛ, а за ЕТ и ЮЛ – имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв.