Административен съд-Ямбол потвърди решение на ОИК за прекратени правомощия на общински съветник
Административен съд-Ямбол потвърди решение на ОИК за прекратени правомощия на общински съветник / Дарик Сливен, Архив

Състав на Административен съд-Ямбол потвърди Решение на Общинска избирателна комисия - Ямбол, с което са прекратени предсрочно пълномощията на Недка Карска като общински съветник. Съдът остави без разглеждане частта от жалбата, в която е обявен за избран общински съветник Стойка Колева, като в тази част прекратява производството.

В мотивите на съдебното решение е посочено, че оспореното решение на ОИК - Ямбол е издадено от компетентен орган и е прието на законно проведено заседание при наличието на кворум. Решението за прекратяване на пълномощията на Карска като общинския съветник е издадено в писмена форма и съдържа всички задължителни реквизити, включително и правните основания за издаването му. То е постановено при правилно тълкуване и приложение на материалния закон, пише още в Решението на съда.

Пълномощията на Карска като общински съветник са прекратени на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, според който, „пълномощията на общински съветник съветник се прекратяват предсрочно, когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на „лишаване от свобода" за умишлено престъпление от общ характер".

В случая жалбоподателката е осъдена с влязла в сила присъда на 11 юли 2011 г., т.е. към момента на издаването на решението на ОИК-Ямбол, както и към момента на постановяване на решението на Административен съд-Ямбол, присъдата е изтърпяна, но липсват данни за заличаването й по реда на съдебната реабилитация.

В подробно изложените си в Решението мотиви съдебният състав счита, че с Решението на ОИК - Ямбол за прекратяване на пълномощията на общинския съветник е спазена и целта на ЗМСМА, тъй като този закон „охранява обществените отношения, при които е несъвместимо, изборна длъжност да се заема от лице, осъждано за престъпления от общ характер на „лишаване от свобода", за което няма реабилитация.

Решението на Административен съд - Ямбол подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.