/ Дарик Добрич

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване – „пасища, мери и ливади“ ще се проведе на 21 юли от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Тръжната документация се получава в стая 370 на общинската администрация до 14.00 часа на 20 юли след представяне на документ, с който се удостоверява, че е заплатена.

Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се представят в запечатан непрозрачен плик в изнесеното деловодство (гише № 3) на информационния център в общинската администрация в срок до 16.00 часа на 20 юли.

Огледи на земеделските земи, обекти на търга, може да се извършват чрез кметовете и кметските наместници на съответните населени места и главните специалисти на кварталите в Шумен по местонахождение на имотите. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 28 юли  от 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен.

 

община Шумен