.
. / iStock/Getty Images
Община Русе ще изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Съоръжението ще се реализира в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда".

Изграждат анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци

Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с общините Иваново, Ветово, Сливо поле и Тутракан, които заедно с Община Русе членуват в Регионалното сдружение за управление на отпадъци.

Експертите на РИОСВ-Русе започват проверки за чистота на населените места

Въвеждането в експлоатация на инсталацията ще осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци.

РИОСВ-Русе провери 139 обекта през месец март

Очакваният резултат от изпълнението на мерките и дейностите е осигуряването на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци от 17 845 т/годишно и намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. и на биоразградимите, към 2023 г., с 52 процента.

Представиха Биосферен парк „Сребърна“ по време на Летния университет по програма на UNESCO

Проектът е на стойност близо 35 млн. лева и е с продължителност 50 месеца
. Към момента подобна инсталация на територията на страната функционира единствено в София.

В ход са процедурите за изграждането на съоръжения и в Бургас, и в Благоевград.