Кметът на Русе Пламен Стоилов заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор по проекта
Кметът на Русе Пламен Стоилов заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор по проекта

Днес в Министерството на околната среда и водите кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов заедно с министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов подписаха административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“.

Русе е водеща община в Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО-Русе), в партньорство с Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово. Проектът ще осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци с до 52% до 2023 г. В резултат, като краен продукт ще се получава биогаз, от който чрез комбиниран способ ще се произвеждат електроенергия и топлоенергия, както и компост, годен за стопански нужди.

Стойността на проекта е 34 841 674,21 лв. с ДДС, от които 25 995 954,18 лв. с ДДС са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национални средства. Останалите 8 845 720,03 лв. са собствен принос, процентно разпределен между всички общини - членове на РСУО – Русе.

В рамките на проекта ще бъде доставено оборудване за разделно събиране на биоразградимите отпадъци като контейнери и съдове за разделно събиране и мобилно оборудване както за всичките общини, така и за работата на самата инсталация.

Проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе", с административен номер №BG16M1OP002-2.004-0003 ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.