До 30 октомври, избирателите с трайни увреждания с постоянен адрес в община Русе, които нямат възможност да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да го направят в писмена форма чрез заявление.

То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание на имейл mayor@ruse-bg.eu. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето също до 30 октомври.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Кметът на Търговище свиква консултации за състава на СИК

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 6 ноември, включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 05.10.2021 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

община Русе