trolei
trolei / dariknews.bg
С 36 гласа за и 2 въздържал се, Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2016 г. на търговските дружества с общинско участие. Предложението бе част от дневния ред на днешната редовна сесия и внесено от две от постоянните комисии - ПК по „Бюджет и финансова политика“ и „Стопанска политика и транспорт“.
 
На съвместно заседание, проведено на 13 април, двете комисии разгледаха годишните отчете и баланси за 2016 г. на „ДКЦ II - Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III - Плевен“ ЕООД, „Дентален център I - Плевен“ ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация I“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. След разисквания двете комисии са одобрили представените отчети и баланси. След кратък дебат, по време на който отново се чу предложение за насрочване на отделна сесия, посветена на общинските фирми, днес и Общински съвет - Плевен прие отчетите и балансите на посочените осем общински фирми.
 
Точка втора от решението на местния парламент гласи, че управителните органи на фирмите за този период не се освобождават от отговорност.
Съветниците приеха още, че освобождават от плащане на дивидент в размер на 100% за 2016 г. „ДКЦ II - Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III - Плевен“ ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация I“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Управителите на изброените шест фирми се задължават да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Те трябва да представят на всяка тримесечие и отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.
 
Управителните органи на три от фирмите - „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД, трябва да проведат конкурс  за избор на експерт - счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на търговските дружества. Протокол от проведения конкурс и предложението за експерт-счетоводител трябва да бъде внесено в Общинския съвет - Плевен в срок до 30 юни тази година, решиха съветниците.
 
Общински съвет - Плевен