/ ОИЦ Кюстендил
Актуални възможности за работодатели да повишат квалификацията на своите служители и как фирмите могат да подобрят производствения си потенциал с европейски средства представиха днес от ОИЦ-Кюстендил на информационна среща, проведена в офиса на центъра.

ОИЦ- Кюстендил е отговорил на над 1100 запитвания за еврофондовете

В първата част на срещата бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

По тази процедура работодатели, самостоятелно или в партньорство с максимум двама други работодатели, могат да кандидатстват с проекти от 15 000 лв. до 3 911 660 лв. за провеждане на специфични обучения, за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и за обучения по ключови компетентности на своите служители.

Процедурата допуска и обучение на безработни и неактивни лица, които след приключване на обученията, трябва да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодателите.

За осигуряване на заетост на обучени безработни/ неактивни лица, както и при осигуряване на гъвкави форми на заетост за заети лица, за периода на обучение по процедурата са предвидени стимули. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 3 май 2019 г. в ИСУН 2020.

Европроекти за близо 61,3 млн. лв. се реализират в област Кюстендил

Другата възможност за бизнеса, която беше представена на информационната среща, е процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Целта на процедурата е подобряване на производствения  капацитет на МСП с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Допустими да кандидатстват са малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) и развиващи своята основна икономическа дейност в сектори, определени като приоритетни в Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия.

По процедурата кандидатите могат да закупят дълготрайни материални и нематериални активи с които да подобрят  производствените процеси,  да намалят производствените си разходи и да подобрят предлаганите от тях продукти (стоки и/или услуги). Срокът за кандидатстване е 21 май. Кандидатстването е електронно в ИСУН 2020.