язовир Върташево
язовир Върташево / Snimka.bg
Процедури за отдаване на концесия на два язовира / водоема / откри Общински съвет- Кюстендил. Става дума за водоем “Върташево”, в местността “Света вода” и микроязовир “Граница”.
 

Стопанската дейност, която може да се осъществява на обектите е риборазвъждане и любителски риболов. Срокът на концесията за водоем “Върташево” е 35 години, а за “Граница”- 25 години.
 
Недвижимият имот в Грамаждано, местността “Света вода” е близо 24 дка. Концесионерът ще бъде задължен да изпълни инвестиционна програма, насочена към подобряване техническото състояние и безопасността на водоема, на стойност не по- малка от  68 130 лв. без ДДС. Банковата гаранция в полза на община Кюстендил трябва да е 10 000 лв. Размерът на годишното концесионно плащане не може да бъде по- малко от 700 лв. Еднократното концесионно плащане при подписването на договора не може да е по- малко от 10 000 лв.
 
Недвижимият имот на микроязовирът “Граница” е над 43 дка. Инвестиционната програма трябва да е минимум 50 560 лв. Годишното концесионно плащане не може да бъде по- малко от 2 800 лв. Еднократното концесионно плащане при подписването на договора отново не може да е по- малко от 10 000 лв.
 
Дарик- Кюстендил