Насърчителни мерки за работодатели
Насърчителни мерки за работодатели / Дарик радио,архив

Финансови средства за работодатели за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец октомври 2013 година, предоставя бюро по труда Кюстендил.
Най- много средства- 35920 лв. са осигурени за насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29-год. възраст.
19205 лв. за наемане на безработни лица до 29-год. възраст с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца на непълно работно време.
15670 лв. за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст.
14255 лв. са осигурени за насърчаване на работодателите да наемат на пълно или непълно работно време за чиракуване безработни лица до 29 - год. възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация.
13124 лв.- за наемане на безработни с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа.

8499 лв. за насърчаване на работодателите да наемат безработни майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст.

Работодателите, желаещи да ползват тези насърчителни режими, следва да представят в срок до 18.10.2013 г., включително в Дирекция "Бюро по труда" - гр. Кюстендил следните документи:

1.Искане за ползване на преференцията - по образец;
2. Декларации във връзка с чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от ЗНЗ - по образец;
3.Заявка-спецификация за новоразкрито свободно работно място - по образец;
4.Документ за регистрация на дейността