Снимка:
Снимка: / Община Габрово

От днес, 8 август 2019 година, със заповед на кмета на община Габрово, влизат в сила Правилата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на общината.

Правилата уреждат условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи по смисъла на Закона за устройство на територията, свързани с разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни настилки, алеи, вътрешно-квартални пространства, общински пътища, озеленени площи и други терени на територията на община Габрово, както и на всички елементи от тях.

Затварят за движение на автомобили ул. "Никола Мушанов" в Дряново

Експлоатационните дружества, предоставящи обществени услуги, се задължават да предоставят в Община Габрово инвестиционната си програма за следващата календарна година, в частта и касаеща изграждане, ремонт и/или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.