/ община Габрово
Петима непълнолетни от Габрово изтърпяват възпитателна мярка като работят в полза на обществото от началото на седмицата.

Наказанието им бе наложено от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ и предвижда от 10 до 40 часа работа в Общинско предприятие „Благоустрояване“.

Работата, която ще извършват е ръчен труд, изпълняван под постоянен надзор, свързан с дейности по чистотата и озеленяването.

За първи път в Габрово: Непълнолетни ще работят в полза на обществото

Задачите, които са им възложени са съобразени с тяхната възраст и възможности, и консултирани с Инспекцията по труда, Бюрото по труда и Районната пробационна служба.

Спрямо непълнолетните извършители на противообществени прояви, които откажат да изпълнят тази възпитателна мярка, ще бъде наложена по-тежката, предвидена от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а именно - предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца, последвана от настаняване във възпитателно училище-интернат.
 
община Габрово