/ община Габрово
Седем са непълнолетните от Габрово, които ще извършват определена работа в полза на обществото, подходяща за възрастта им. Задачите, които ще им бъдат възлагани, включват до 40 часа работа в Общинско предприятие „Благоустрояване“, а дейността им е консултирана с Инспекцията по труда, Бюрото по труда и Областната пробационна служба.

Това стана ясно на заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

По данни на комисията, 32 възпитателни дела са образувани от началото на годината. 8 извършители на противообществени прояви са получили предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат, един от случаите има постановено съдебно решение за настаняване.

Задържаха непълнолетни за опит за кражба на кола в Габрово

Три деца са задължени да участват в програми за преодоляване на отклоненията в поведението, 4 са поставени под надзор на обществен възпитател, а при 8 дела родителите са задължени да полагат засилени грижи.

Сред санкционираните противообществени деяния са кражби, сбивания, притежание на марихуана, вандализъм. 

Според обществените възпитатели е необходима повече целенасочена работа със семействата на децата, особено с родителите, които са абдикирали от ангажиментите си. Беше предложено да се възстанови практиката за ежеседмични срещи между педагогическите съветници от габровските училища за обсъждане на случаи и доклади по тях.


МКБППМН ще привлече допълнителни членове и обществени възпитатели. Целта е чрез нови идеи и предложения да се повиши ефективността от нейната работа.
 
община Габрово