/ Община Габрово

Студенти от специалността „Социални дейности“ на габровския Технически университет посетиха Областния информационен център, за да се запознаят с възможностите, които предоставя ОП „Развитие на човешките ресурси“ в сферата на изучаваната от тях професия.

Неслучайно представената пред тях презентация беше озаглавена „Мисията е възможна“ в отговор на едноименната национална кампания на оперативната програма. Целта беше да се акцентира върху значимостта на работата на социалните работници, която им предстои след завършване на образованието им.

В Трявна и Севлиево представиха възможностите за финансиране от европейски фондове

Пред студентите бяха разяснени отделните приоритетни оси на програмата, като фокусът беше насочен към проекти по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Реализирането на такива проекти подобрява достъпа до различни социални услуги и повишава качеството на живот на уязвими групи чрез замяна на институционалния модел на грижа със социални услуги в общността.

Споделени бяха добри практики от реализираните до момента с европейски средства социални проекти в община Габрово – за домашни помощници, лични и социални асистенти, за деинституционализацията на деца от социалните институции, за приемна грижа, за разкритите множество центрове за социални услуги, насочени към различни уязвими групи.

Възможностите за финансиране от Европейските фондове ще бъдат представени в Севлиево

Обърнато беше внимание на одобрения по ОП „Региони в растеж“ проект за изграждане на два центъра за възрастни хора с увреждания, които ще се помещават в бившия Дом за медико-социални грижи за деца в Габрово. Представено беше предстоящото кандидатстване с проектно предложение за патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания, което е в процес на разработване от Община Габрово.

Обсъдени бяха още няколко предстоящи процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - „Умения“, „Родители в заетост“, „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“.

Община Габрово кандидатства за продължаване работата на ОИЦ

Студентите споделиха личните си впечатления от посещението на различни социални институции в града, предоставяните в тях грижи и идеи за нови иновативни социални услуги. Част от тях ще продължат работата си с Областен информационен център-Габрово чрез подготовката на курсови работи по представените теми.