Обучение за писане на проекти в Севлиево
Обучение за писане на проекти в Севлиево / netinfo
Обучение за писане на проекти на представители на общинската администрация, бизнеса и неправителствените организации се проведе в Севлиево. Общината е потенциален бенефициент по четири от оперативните програми и нейна цел е да привлече в максимална степен средства от финансиращите програми на евросъюза и от други донорски програми за свои нужди. За тази цел е подписан меморандум за сътрудничество с фирма “Мур Стивънс Булмар”, предлагаща консултантски услуги, свързани с европейските програми за финансиране.


На обучението бе разяснена подготовката за писане на качествени проекти за безвъзмездно финансиране, за начините на попълване на формуляра за кандидатстване и др. Експертите от “Мур Стивънс Булмар” представиха възможностите за международно сътрудничество и запознаха присъстващите с програмата на Фламандското правителство за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа, Норвежката проиграма, насочена към намаляване емисиите на парниковите газове, с програмата за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC ( Интеррег 4 це), която предлага финансиране на регионални и местни власти от ЕС с цел обмен и трансфер на знания и добри практики, както и с програмата “Европа за гражданите”.

Консултантите от “Мур Стивънс Булмар” поеха ангажимент да оказват помощ във всеки един от етапите на писането на конкретен проект.