работници
работници / БГНЕС, архив

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2018 г. се увеличават с 1.0 хил. или с 2.6% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 40.2 хил. Най-голямо е увеличението на наетите в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“, а най-голямо намаление - в „Операции с недвижими имоти“.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. в област Габрово е 917 лв.
 

работници
БГНЕС, архив

В сравнение с края на март 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация итворчески продукти; далекосъобщения” и „Строителство“. Намаляват наетите лица в дейностите: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Образование“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 48.8% и 11.7%.