Кметският наместник на Баланите в дебат за развитието на планинските региони в Европа
Кметският наместник на Баланите в дебат за развитието на планинските региони в Европа / Община Габрово

Кметският наместник на село Баланите Марияна Атанасова е взела участие в обществен дебат на тема „За устойчиво развитие на планинските региони в Европа 2014-2020”. Форумът се провел в началото на април в Брюксел.

Дебатът бил тематично разделен в два работни панела – „Състояние и предизвикателства пред планинските райони в Европа” и „Европейски действия за подобряването на ситуацията в планинските региони”. Обсъдено е положението, в което се намират планинските региони в България, предизвикателствата, пред които са изправени и бъдещите действия за устойчивото им развитие. Направен е преглед на икономическото и социално развитие на планинските региони в Европа. Представени са дейностите за устойчивото им развитие, предприети от Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП. Дискутирано е тяхното развитие, както по отношение на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) за 2014-2020 г., така и спрямо новата Кохезионна политика в периода 2014-2020 г.

Българската делегация е била запозната с мерките, които се предвиждат за планинските райони в Европа през настоящия програмен период 2014-2020. Част от тях са свързани с насърчаване на местните производители за развитие на биоземеделие, получаване на сертификат за качество „Планински продукт", популяризиране на планинските райони в Европа и развитие на селски туризъм. Новата обща селскостопанска политика 2014-2020 предвижда широк спектър от мерки и инструменти за постигане на устойчиво развитие на планинските райони. Те са предназначени да се справят с общите стратегически приоритети, икономическата жизнеспособност на селското стопанство, борба с климатичните промени и опазване на селските райони.