Започна мониторингът на червеногушите гъски
Започна мониторингът на червеногушите гъски / БДЗП

През този уикенд започна едно от най-големите събития в календара на българската природозащита – проследяване на числеността на зимуващите червеногуши гъски в България. В зимовищата им в Добруджа птиците започват да пристигат на малки ята през ноември – декември, като по-големите числености се регистрират по-късно през зимата в зависимост от метеорологичните условия. Червеногушите гъски формират многохилядни смесени ята с всички други видове гъски, най-многочислени между които са големите белочели гъски.

За поредна година Българското дружество за защита на птиците организира мониторинг на червеногушата гъска. Това е единственият сигурен източник на информация за числеността на силно уязвимия и застрашен от изчезване вид. Информацията и всички познания за вида, събрани благодарение на наблюденията на червеногушите гъски, днес са отправна точка за международната природозащитна общност за набелязване на бъдещи спешни мерки за опазване на червеногушите гъски по целия им миграционен път.

Основният район на преброяванията е Приморска Добруджа и най-вече Шабленското и Дуранкулашкото езера. Преброяванията на червеногушите гъски ще се правят едновременно и в района на Бургаските езера, Свищовско-Беленската низина и Тракийската низина. При студени зими много гъски зимуват и в Южна България.