Подпомагат земеделците, които опазват  червеногушата гъска
Подпомагат земеделците, които опазват червеногушата гъска / БДЗП, Даниел Митев

От тази година стартира нова агроекологична дейност, която е свързана с опазването на червеногуша гъска, съобщават от Българското дружество за защита на птиците. Мярката е разработена в рамките на проект „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска“, изпълняван по програма LIFE+ на ЕС. Дейността пилотно е тествана в община Шабла и е включена в Националната агроекологична програма (НАЕП).

Целта на новата агроекологична дейност в България е да стимулира земеделските стопани да сеят подходящи зърнено-житни култури, включително царевица, и така да осигуряват зимна паша за гъските. За това те ще получават компенсаторни плащания. Дейността е разработена съвместно от експерти на БДЗП и на Министерството на земеделието за земеделските стопани от района на Крайморска Добруджа, в местата, където зимува почти 90% от популацията на червеногушата гъска.

Направление 2 от Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. засяга поддържането на местообитанията на световно застрашената червеногуша гъска в района на Приморска Добруджа. За прилагането на агроекологичните дейности по това направление са допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си площ попадат в специализиран слой на местообитанията на червеногушите гъски. Важно изискване по цялото направление 2, включително дейността за червеногушите гъски е, че тези дейности могат да не се прилагат върху едни и същи площи за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичния ангажимент.

Размерът на годишното агроекологично плащане за прилагане на агроекологичната дейност за червеногушата гъска е 103,68 евро/ха. При управлението на дейността за червеногушите гъски земеделските стопани трябва да засяват и отглеждат минимум 50 на сто от есенни зърнено-житни култури и минимум 30 на сто царевица от заявената по дейността площ в местообитания на червеногушата гъска.

Бенефициенти по мярката могат да бъдат земеделски стопани, които поемат ангажимент да спазват изискванията по управлението на дейността за период от 5 последователни години. Крайният срок за кандидатстване е 15 май.

Агроекологичната дейност е разработена след над тригодишни проучвания и полеви изследвания в тясно сътрудничество с 11 земеделски производители от община Шабла.
Приморска Добруджа е изключително важно място за оцеляването на вида през зимата, но в същото време е и мястото, на което се произвежда голяма част от житото в България. Въвеждането на агроекологичната дейност цели опазването на птиците и осигуряване благоденствието на хората, посочват от БДЗП.