/ DarikNews.bg, Деян Герговски
Със затоплянето на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти.

МВР: Със затоплянето на времето нараства рискът от пожари в тревните площи

Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци, създава опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар.
 
Практиката показва, че сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застрашат човешки живот, алармират от Пожарната.
 
За да се избегнат пожари, е необходимо при извършване на пролетно почистване да се знаят и спазват следните основни правила:
 
- изгарянето на отпадъци се извършва под контрол в специално направени огнища или в негорими съдове, отстоящи на безопасни разстояния от сгради и горими материали, като предварително трябва да се подготвят подръчни уреди за  гасене-съдове с вода, пясък, негорими тупалки;
 
-   абсолютно е забранено обособяването на нерагламентирани сметища и запалване на горимите отпадъци в тях;
 
-   да не се пали огън в близост до стрехите и под клоните на дърветата;
 
-  във ветровито време, да не се пали огън на открито, тъй-като запалените частици може да бъдат разнесени на  големи разстояния и бързо да се разпространи пламъкът с обхващане на значителни площи;
 
- при запален огън и поява на вятър, горенето трябва да бъде прекратено  незабавно;
 
- в никакъв случай, не оставяйте запален огън без постоянно наблюдение, до пълното му изгасяване;
 
- особено внимателни трябва да бъдат собствениците и ползвателите на имоти, които са в близост до горски територии и извършват изгаряне на събраните горими отпадъци. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 м от горските масиви;
 
- при пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;
 
- стриктно спазване на забраната за изгаряне на  изсъхналата тревна растителност в земеделските земи

- Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар; 
 
От Пожарната напомнят на всички физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, че са задължени в срок до 30 април да представят в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите до водоизточници.