Съветниците приеха отчети за бюджета, за общинския дълг и средствата от ЕС
Съветниците приеха отчети за бюджета, за общинския дълг и средствата от ЕС / Дарик Добрич

Общинският съвет на Добрич прие годишния отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2014 г., внесен от зам.-кмета Иван Колев. Финансовата рамка в размер на 48 316 096 лв. се разпределя по прихода съответно: за делегирани от държавата дейности – 29 135 806 лв., за местни дейности – 19 180 290 лв. По разхода бюджетните средства се разпределят за държавни дейности – 29 135 806 лв., а за местни дейности – 18 219 249 лв. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи сумата е в размер на 961 041 лв.

На днешното си заседание общинските съветници приеха още отчет на сметките за средства от Европейския съюз за миналата година, като отчетената трансферна сума между бюджети и сметки за средства от ЕС бе в размер на 1 126 471 лв. Отчетено бе и състоянието на общинския дълг за 2014 г. Цифрите сочат, че към 31.12.2014 г. остатъчният размер на поетия общински дълг е в размер на на  9 742 662  лева, а поетите общински гаранции за 137 927 лева.

Докладвано бе и за дълга на „Център за психично здраве д-р П.Станчев – Добрич” ЕООД като юридическо лице, включено в подсектор „Местно управление” на община Добрич. Сключеният между Центъра и фирма „Енемона” АД договор за обследване на енергийна ефективност, проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки на стойност  590 179 лв. се обслужва съгласно утвърден погасителен план за плащане в срок до 5 години. Дългът се погасява своевременно и няма просрочени погасителни вноски, отчете докладчикът Иван Колев.

Общинските съветници приеха и отчета за изпълнението на Програмата за капиталови разходи, която към 31.12.2014 г. достигна 25 619 648 лева. Размерът на усвоените средства е в размер на 12 291 685 лева. Гласувана беше и актуализация на Програмата за капиталови разходи с няколко конкретни предложения - изработка на проектна документация на кръгово кръстовище по бул. „Трети март” и бул. „25 септември”, геодезическо заснемане на седем училища, четири ЦДГ, на Гробищен парк и попълване на Кадастрална карта, изграждане на помощна сграда от дървени елементи за нуждите на „Общински приют за безстопанствени животни”, както и доставка и монтаж на резервоар за вода от 20 куб.метра за захранване на поливната система в централна градска част.