РИОСВ глоби фабрика Свобода
РИОСВ глоби фабрика Свобода / netinfo

РИОСВ-Варна наложи имуществена санкция на "Свобода" АД - Добрич в размер на 5000 лева, съобщават от инспекцията.

При извършена проверка по Плана за управление на разтворителите за календарната 2008 година е установено неспазване на нормата за общи емисии, съгласно изискванията на Наредба 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Според Закона за чистотата на атмосферния въздух, в такива случаи нарушителите се наказват с имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лева.

Експерти от РИОСВ-Варна ще продължат да следят стриктно за спазване изискванията на екологичното законодателство, с цел предотвратяване замърсяването на околната среда, допълват от инспекцията.