Редки птици носят допълнителни плащания за земеделските стопани
Редки птици носят допълнителни плащания за земеделските стопани / БДЗП

До 12 април е удължен срокът за кандидатстване за директни субсидии по новите агроекологични дейности, съобщават от БДЗП. 167 евро на хектар ще бъде субсидията за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващите гъски като част от управлението на земи с висока природна стойност. Това е резултат от стартирането на новите агроекологични дейности за поддържане местообитанията на египетския лешояд, царски орел и зимуващи видове гъски по мярка "Агроекологичните плащания" от Програмата за развитие на селските райони.

Мярката е резултат от 2-годишната целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за осигуряване на компенсаторни плащания за направени разходи и пропуснати ползи от земеделските стопани при дейности за опазване на местообитанията на посочените видове.

За съжаление промените в наредбата бяха публикувани със закъснение едва на 20 март тази година, но бе удължен срокът за кандидатстване за агроекологични плащания по направление "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места". Новият срок е до 12 април 2012 г., така че земеделските стопани, които имат интерес да кандидатстват за субсидии, биха могли да го направят още тази година.

Миналата седмица експертите от агроекологичния екип на БДЗП проведоха информационни срещи в девет от ключовите райони за прилагане на новите дейности по мярката, между които е и община Шабла. Новата агроекологична дейност поощрява засяването на есенни зърнено-житни култури на поне 50% от общата заявена площ, намираща се в местообитания на зимуващи гъски и позволява превръщането на обработваемите земи в пасища в защитените зони по Натура 2000, където се срещат царски орли и египетски лешояди. Важно условие, въведено за да се избегне разораването на пасищата само за да се вземат компенсаторни плащания, е земята, с която се кандидатства да е била обработваема към 2011 г., съгласно Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Изрядният кандидат за плащанията трябва да отговаря на 7 основни изисквания:
• Да разполага със земя от поне 5 декара, която да поддържа през следващите 5 години;
• Да има договор за наем или аренда, ако земята не е собствена, за да докаже правното основание за нейното ползване;
• Земята или земите му да се намират в райони с царски орел, египетски лешояд или зимуващи гъски, съгласно специализирания слой на земите с местообитания на египетски лешояд, царски орел и зимуващи видове гъски;
• Да извърши засяване с тревно-житни смески от минимум 5 кг/дка до 30 септември на първата година от поемане на агроекологичния ангажимент за лешоядите;
• Да представи разходо-оправдателен документ за закупени тревно-житни смески, минимум 50 кг/ха до 30 септември 2012 г.;
• Земята, с която се кандидатства да е засята с есенни житно-зърнени култури поне на 50% от общата й площ за видовете гъски;
• Да не използва родентициди (отрови против гризачи) в земите, засяти с есенници през периода 15 октомври – 15 март  на всяка година от ангажимента;
• Да подаде документи в общинските служби „Земеделие“ до 12 април, когато е и крайната дата на кампанията за новите агроекологични дейности за тази година.
Идеята на мярка 214 и плащанията по нея е да се приложи финансов инструмент, чрез който да се даде възможност за опазването и устойчивото управление на защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000 и ключови местообитания на застрашени видове птици.