/ ОИЦ Добрич
С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич популяризира услугите си по време на XXV-то специализирано изложение „Борса за семена и посадъчен материал“, организирано от Добрич панаир АД.

В периода от 4 до 7 февруари близо 80 земеделски производители, представители на бизнеса, изложители и граждани посетиха приемната на ОИЦ-Добрич и бяха консултирани за актуалните и предстоящи през 2019 година процедури по Оперативните програми 2014-2020 и подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР).

ОИЦ и МИГ" Балчик - Генерал Тошево" ще проведат информационно събитие


Най-голям интерес сред посетителите на открита приемна имаше към предстоящата подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020, която се очаква да бъде отворена за кандидатстване през май 2019 г.

С финансова помощ от 15 000 евро за един кандидат ще се подкрепи икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства с размер от 2 000 до 7999 стандартен производствен обем (СПО). Допустими кандидати ще са физически лица, еднолични търговци и ЕООД.

Стартира 25-та юбилейна Борса за семена и посадъчен материал /СНИМКИ/

Екипът на ОИЦ-Добрич запозна заинтересованите посетители на щанда и с възможностите за финансиранена проекти от Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“.

Експертите на ОИЦ-Добрич отговориха и на много въпроси, отнасящи се до начина на изчисляване на стандартен производствен обем, възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейности, начина на подаване на проектни предложения.

На всички посетители бяха раздадени рекламни материали и информационни материали.