Община Добрич ще обжалва решението на КЗК
Община Добрич ще обжалва решението на КЗК / Дарик Добрич

Община Добрич счита за незаконосъобразно решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се отменя класирането на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по проекта за водния цикъл на Добрич. В законоустановения 14-дневен срок, община Добрич ще обжалва решението на Комисията пред тричленен състав на Върховен административен съд, посочват от кметството. В срок до един месец от получаването на жалбата, Върховен административен съд трябва да се произнесе и решението му е окончателно.

Дарик припомня, че Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Добрич за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап I” по проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич-Фаза 1”. За една от обособените позиции по проекта - № 4, е подадена жалба от отпаднал от конкурса кандидат за изпълнител на около 15 км водопроводи – това е ДЗЗД „Водоснабдяване- Добрич”. Проучването е установило, че при оценяване на техническото предложение на жалбоподателя, оценителната комисия неправилно е приложила методиката за оценка на офертите и необосновано му е присъдила по-малък брой точки. Комисията приема, че е налице основание за отмяна на обжалваното решение за класиране. Комисията връща процедурата на етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, при спазване на указанията в решението.