/ dariknews.bg
Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година, напомнят от НАП Бургас. Това се налага, тъй като всяка година голям брой фирми с регистрация в териториалната дирекция и неизвършвали дейност през предходната календарна година, биват санкционирани поради неподаване на декларация за облагане с корпоративен данък.
 
От агенцията уточняват, че фирмите, неизвършвали дейност, трябва да попълнят отделен формуляр – образец 1010а. В него се декларира, че през 2016 г.  фирмата не е имала дейност и не са отчетени приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към документа не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.
 
Срокът за подаване е 31 март. Санкциите са 500 лева за юридическо лице и 200 лева за управителя на фирмата. Повече информация можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.