Какво за мен е лагуната Атанасовско езеро?
Какво за мен е лагуната Атанасовско езеро? / БДЗП
Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория в Бургас извършиха проверка с вземане на водни проби в района на Атанасовското езеро. Тя е заради сигнал в медия за изтичане на жълта пяна от охранителния канал на Атанасовско езеро.
 
Експертите установиха изтичане на води от два от петте колектора на помпената станция на територията на „Черноморски солници“ АД, изградена за претласкване на повърхностни води от охранителния канал на Атанасовското езеро в Черно море. Те са със слабо жълто оцветяване, без и мирис на замърсени или отпадъчни битово-фекални води.
 
Крайбрежните морски води в района на заустването са с естествен цвят и мирис, без опалесценция, твърдят от РИОСВ.