/ Пресцентър
Общинските търговски дружества в Благоевград представиха годишните си отчети пред местните парламентаристи. 

„Биострой” ЕООД ще приключи годината на печалба от около 150 000 лева и без задължения към доставчици и контрагенти. Направен бе отчет за закупената техника и консумативи, сред които сметосъбиращи автомобили и устройство за хвърляне на пясък и луга. Предстои да се правят разчети за закупуване на нова техника като компактори и машини за сепариране във връзка с изграждането на новото депо за битови отпадъци.

„Пазари” ЕООД има намаляване на приходите в сравнение със същия период от миналата година, като отстъпленията са главно от основната дейност - отдаване под наем на търговска площ.

Дружеството ще завърши годината с печалба от около 30 хиляди лева, но тенденцията е за отлив на наематели, респективно постъпления, въпреки намалението в наемните цени.

„Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД също отчитат доста по-ниска печалба в сравнение с миналата година, дължащо се главно на спада на събраните глоби от репатриращия автомобил и поставянето на скоби.

Този спад е вследствие на промени в закона за дейността на органите на МВР, според които отпада длъжностното лице от полицията, което да придружава репатриращия автомобил, а това директно ограничава периметъра му на действие само в синя зона.

От общинските съветници бе поставен въпрос за затрудненото движение по улиците в синя зона и евентуалното им преобразуване в еднопосочни, въпрос, който е на дневен ред в Комисията по безопасност на движението към Община Благоевград.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Благоевград” ЕООД, и „Център за психично здраве - Благоевград” ЕООД са в стабилно финансово състояние, благодарение и на директното субсидиране от Министерството на здравеопазването.

Като единствен проблем бе очертана необходимостта да се направят подобрения в сградния фонд и битовите условия в диспансерите.

Най-продължителен и дебатиран бе отчетът на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД. Болницата ще приключи годината със загуби от 533 000 лева, от които 510 000 лв. са амортизационни отчисления(които не оказват пряко влияние върху реалните финансови резултати), а чистите стопански загуби са в размер на 23 000 лева. Към тях се прибавят и над 1 милион лева предишни задължения.

Освен финансовите загуби, дебат предизвика и депозираната докладна от управителя д-р Георги Георгиев за преструктуриране на болницата чрез закриване на отделения в нея, както и подписка от работещите в общинско дружество, относно лечебната дейност и финансовото състояние на лечебното заведение.

Д-р Георгиев оправда стремежа за оптимизация на разходите със закриване на отделения, които не влизат в изискванията на Министерството на здравеопазването за болница с подобен статут.

Това са отделенията по гинекология, хирургия, микробиология и реанимация. Закриването на отделенията по микробиология и гинекология се налага и от малкия брой манипулации, които се извършват в тях, които не оправдават разходите по издръжката им.

Това обаче логично повдигна въпроса дали сключването на външни договори за извършване на въпросните манипулации и изследвания няма да натовари с повече разходи бюджета на лечебното заведение.

Не така стои въпросът с отделението по хирургия, което е регистрирало печалба за деветмесечието от 71 000 лева, при намален брой легла и поставени лимити. Освен това в посочените за закриване звена започва 95% от лечението на онкоболните.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков изрази позиция, че при толкова трудности за намиране на квалифицирани медицински кадри е необосновано да се закриват отделения с вече изградени екипи при това от специалисти с авторитет.

Той подчерта, че тази болница винаги е била от първостепенно значение за Общински съвет и община Благоевград и при създадено едно модерно лечебно заведение без аналог в целия Югозапад, няма да бъде допуснато преструктуриране, което да доведе до освобождаване на медицински персонал или ощетяване на болните. Позиция, около която се обединиха и останалите общински съветници.

Проблемът с преструктурирането на СБАЛО „Свети Мина” ще се разгледа на едно от първите заседания на Общински съвет в началото на 2018 година.