Министерството на здравеопазването публикува извадка от одитен доклад за финансовото състояние на Александровска болница, след като управлението ѝ е поето от бившия здравен министър Костадин Ангелов в периода 2013-2020, в който се отчита трайна тенденция към забавяне за погасяване на дългове. Според доклада, до момента на назначаването на Ангелов, болницата завършва 2012 с година с положителен резултат и няма просрочени задължения.

През 2013 година, Костадин Ангелов е назначен от правителството на ГЕРБ за директор на болницата.  

Само за последната 1,5 година от управлението на Костадин Ангелов (периода 01.01.2019 – 30.06.2020) болницата натрупва загуби в размер на 10 621 000 лв. Натрупаната загуба до месец юни 2021 година достига до 69.8 млн. лв.

С над 30 млн. лв. са нараснали просрочените задължения на държавните болници

В резултат на трайната тенденция на реализирани от лечебното заведение нетни загуби, собственият капитал се понижава съществено, като от 22.8 млн. лв. към края на 2016 г., спада на 3.9 млн. лв. към края на 2020 година. Това е един от основните изводи на одитния доклад.
 
Нарастването на задълженията към доставчици за лихви и такси с близо с 20 мил. лв. се дължи на това, че Ангелов е удължавал просрочията, чрез подписване на споразумения за разсрочване на задълженията с фирмите доставчици.

Обратно на търговската логика, при договарянето на разсрочване на дълга, болницата не само не го е намалила, но е поела нови задължения във вид на лихви в изключително големи размери. Защо едно дружество, което има да плаща наказателна лихва, заради неизпълнение на договора си, се съгласява да разсрочи това задължение и да плаща допълнителна лихва, питат от МЗ.

Нови разкрития за Александровска: Назначавани са били хора със странни възнаграждения

Открояват се договори и споразумения за разсрочване на задълженията, с поети от Александровска болница утежняващи ангажименти за неустойки при забава.

С една от фирмите, освен лихва за забава, са договорени и допълнително 12.5% наказателна лихва върху нея, годишно върху неплатената част на задължението;

С друга компания, отделно от просрочените задължения, болницата трябва да заплаща по 30 000 лв. месечно по всяко просрочено плащане;

Откроява се и договор, където има 10% лихви за забава и допълнително 10% върху непогасената част на разсрочените задължения;

Сред други примери и е това, че в друг договор, основният лихвен процент плюс 15 пункта на годишна база за всеки ден на просрочие. (По същия договор обаче,  доставчикът дължи само 5% неустойка при неизпълнение на поетия ангажимент.);

Докладът също така показва, че с друг такъв договор с друга фирма лихвите възлизат на 17- 23% на годишна база.
 
Анализът показва трайна тенденция на затруднения за текущо погасяване на задълженията. В продължение на години директорът Костадин Ангелов е сключвал неизгодни споразумения за разсрочване, с които е увеличил дълга на болницата, информират от здравното министерство и допълват, че вместо това, на фона на отрицателните лихви в банковия сектор и възможността за договаряне на банкови кредити с лихви от 2-3 процента, той е можел значително да редуцира дълга към доставчици, посочват от Министерството на здравеопазването.

Според доклада, Ангелов не само е поставил болницата в тежко финансово състояние, но сега съдбата и зависи от благоволението на кредиторите ѝ.