Румен Порожанов
Румен Порожанов / БГНЕС
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов е депозирал в петък заявление до КПКОНПИ, с което моли да бъдат предприети мерки за публикуването на всички данни от хартиения носител на подадената от него декларация за 2017 г., в това число и данните по отношение на съпругата му, тъй като не попадат в хипотезата на чл.37, ал. 7 от ЗПКОНПИ. Това информират от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

КПКОНПИ е публикувала непълна декларация на Румен Порожанов
 
Вчера от КПКОНПИ съобщиха, че проверката на министър Румен Порожанов е приключила с доклад за несъответствие, а той изрично е декларирал, че не желае да бъде публикувана информация относно лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала.
 
От МЗХГ днес посочват, че в подадената декларация са посочени всички обстоятелства, както по отношение на лицето, заемащо висша публична длъжност, така и за неговата съпруга. При попълването на декларацията на стр. 2 не е направена отметка за нито едно от посочените обстоятелства: 1. Наличие на фактическа раздяла; 2. Не живее заедно със съпругата си и няма общо домакинство и няма да декларира нейното имущество и доходи на основание чл.37, ал. 5 от ЗПКОНПИ; или 3. Фактическо съжителство на съпружески начала. Предвид липсата на отметка в посочените по-горе колони, механичното пренасяне на ЕГН-то на съпругата му от предходната колона, в която са посочени имената и ЕГН-то за съпругата, в колоната за случаите по чл. 37, ал. 7 от ЗПКОНПИ за "фактическо съжителство на съпружески начала", не отговаря на действителното положение и не следва да се счита за нежелание за публикуване на информация относно лице, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, посочват от земеделското министерство.

Земеделският министър Румен Порожанов е готов да подаде оставка
 
По отношение на единственото, установено от комисията несъответствие, за същото е получено уведомително писмо от 13 март 2019 г., в което се посочва, че не са попълнени трудовите доходи от заеманата длъжност за 2017 г. В определение от комисията 14-дневен срок е подадена коригираща декларация и е представена необходимата информация, информират от МЗХГ.