/ ThinkStock/Getty Images
Патентното ведомство стартира две нови е-услуги, които ще улеснят подаването на заявки за патенти за изобретения и за регистрация на полезни модели.

От 24.09 са въведени в експлоатация услугите - Електронно подаване на заявка за патент за изобретение и Електронно подаване на заявка за регистрация на полезен модел. Те са достъпни през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/:

С новите услуги се осигурява възможност за бързо и лесно подаване на заявки за патенти за изобретения и за регистрация на полезни модели, което без съмнение ще бъде високо оценено от иновационно и модерно развиващия се бизнес у нас. За целта заявителят следва освен да е подготвил необходимия набор от документи към заявката, да разполага с регистрирация в системата за електронни услуги, информират на сайта на Патентното ведомство.
Въвежданите днес услуги са продукт на софтурна разработка в изпълнението на дейностите залегнали в Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, пише още в съобщението.

Това са само част от поредица от електронни услуги, които ще бъдат реализирани в близко бъдеще, уверяват от Патентното ведомство.