/ ThinkStock/Getty Images
При проверка на ВАП, е установено масово неизпълнение на задълженията на Общинските съвети да приемат и актуализират наредби, с които да определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни в общините, съобщиха от обвинението.

От Върховна административна прокуратура (ВАП) е инициирана проверка, касаеща задължението на общинските съвети да приемат наредби по чл.133 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), с които да определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на съответните общини.

В хода на проверката от прокуратурите по места са събрани данни за цялата страна. Към момента е установено, че от общинските съвети не е изпълнено задължението за приемане на наредби в 138 общини, в това число: Столична, Варна, Велико Търново, Хасково, Кърджали, Търговище, Свищов, Кюстендил, Враца, Монтана, Добрич, Шабла, Созопол, Приморско, Несебър, Трявна, Девин, Самоков, Сандански и други.

Освен това по време на проверките е разкрито, че 21 от действащите общински наредби, които определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, не съответстват на влезлите в сила изменение на ЗВД от 2019 г.

Поради констатираната липса на приети наредби или на приети, но несъобразени с актуалната редакция на закона, от прокуратурите в страната в 132 случая са ангажирани общинските съвети по реда чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт за предприемане на действия по изпълнение на задължението по ЗВД.

В резултат на проверката са внесени и два протеста до административните съдилища във Варна и Бургас заради неспазване на процедурата по приемане на тези наредби съгласно Закона за нормативните актове от общинските съвети в Долни чифлик и Карнобат.

Дейността на ВАП е насочена към спазване на закона с цел защита правата, както на лицата, отглеждащи селскостопански животни, така и на останалите жители на общините.